Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
23.10.2009

Nabídka OSS nepotřebný nemovitý majetek objekt v Heřmanově Huti

Nabídka nepotřebného nemovitého majetku státu s příslušností hospodaření Vězeňskou službou ČR

V souladu s § 19 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám nabídku nepotřebného nemovitého majetku s nímž přísluší hospodařit Vězeňské službě České republiky (dále jen Vězeňská služba).

Jedná se o objekt bývalé fary v Heřmanově Huti (Plzeň sever). Objekt získala Vězeňská služba ČR v roce 1998 na základě kupní smlouvy uzavřené dne 26.11.1998 mezi Vězeňskou službou ČR jako kupujícím a Katolickým farním obročím v Horních Sekyřanech jako prodávajícím. Do roku 2008 byl objekt využíván Věznicí Plzeň pro potřeby zajištění výkonu trestu odnětí svobody. Od roku 2008 je objekt prázdný a Vězeňská služba nemá další využití. Nabízený nepotřebný nemovitý majetek zahrnuje pozemky – p.č. 35/1 o výměře 274 m², zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 35/2 o výměře 242 m², zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 35/3 o výměře 136 m², zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 35/4 o výměře 321 m², zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 35/5 o výměře 13 m², zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 35/6 o výměře 4 m², zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 35/7 o výměře 6 m², zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 35/8 o výměře 41 m², zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 35/9 o výměře 3.377 m², zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 36 o výměře 81 m², zahrada, a stavby budova č.p. 1, občanská vybavenost na pozemku p.č. 35/1, budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. 35/2, budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. 35/3, budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. 35/4, budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. 35/7. Vlastnictví je zapsáno na listu vlastnictví č. 665 pro katastrální území Horní Sekyřany, obec Heřmanova Huť u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – sever.

Základní popis objektu je uveden v příloze. Další podrobnosti včetně fotodokumentace jsou rovněž uveřejněny v inzerci na webových stránkách Vězeňské služby (www.vscr.cz).

Bližší informace poskytnou pracovníci odboru logistiky, oddělení správy majetku na výše uvedeném telefonním čísle, kde lze rovněž dohodnout i fyzickou prohlídku areálu.

V případě zájmu o bezúplatný převod výše uvedených nemovitostí Vás žádáme o sdělení této skutečnosti do 15. listopadu 2009 elektronickou poštou na adresu e-mailovou akrahulec@grvs.justice.cz, nebo písemně na adresu :

Vězeňská služba ČR
Generální ředitelství
Odbor logistiky, oddělení správy majetku
Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4.

Odpověď zašlete prosím i v případě, že o námi nabízený majetek nemá Vaše organizace zájem.

S pozdravem
Vrchní státní rada
plk. Ing. Tomáš Líbal
Náměstek generálního ředitele VS ČR