Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Často kladené otázky

Jaké jsou obecně hlavní vlastnosti nástroje SARPO?

SARPO je validizovanou metodou na vyhodnocování kriminogenních rizik vedoucích k recidivě trestné činnosti. Zaměřuje se na kategorizaci odsouzených podle statických a dynamických rizik, rozlišování mezi riziky vnitřními (život ve vězení) a vnějšími (život ve společnosti), stanovení vhodných a efektivních intervencí a predikci dalšího kriminálního chování. Ve všech těchto čtyřech bodech je SARPO inovativní, neboť dříve neexistoval takový jednotný systém.

Jaké jsou výhody nástroje SARPO oproti dřívější praxi?

Hodnotící proces je konečně jednotně strukturován, je komplexní, objektivizovaný, s jednotnou terminologií, cílený na konkrétní rizikové faktory. Informace se nedublují jako dřív, každý hodnotitel má na starosti svoji část s náhledem do zpracovaných částí těch druhých. SARPO je původní elektronický program, k němuž navíc není třeba nakupovat drahé licence. Je propojen s Vězeňským informačním systémem, sám počítá rizika a dává automatizovaný výstupný text. Hodnotitel nemusí psát zprávu ve formě „slohového cvičení“, může však do automatického textu aktivně zasahovat. Nástroj umí načítat archivovaná data a aktualizovat je, je poměrně tvárný, je možné jej měnit a také je možné jej poměrně jednoduše centrálně upgradovat tak, aby byl v daném okamžiku v celé republice .

Jaké jsou dosavadní zkušenosti s novým systémem SARPO? Změnilo se nějak výrazně umisťování odsouzených?

Nástroj SARPO byl do praxe věznic a vazebních věznic zaveden dne 1. 11. 2012. Prochází jím všichni nastoupivší odsouzení do výkonu trestu, protože na začátku se všem zpracovává program zacházení (kromě trestu nebo zbytku trestu do 3 měsíců) na základě komplexní zprávy. Na té se stejně jako v dřívější praxi podílí vychovatel, psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Tato zpráva se zpracovává pomocí SARPO. Do února 2014 bylo zpracováno přes 10 tisíc komplexních zpráv odsouzených, včetně jejich aktualizací u cca. 8,5 tisíc odsouzených. S umisťováním odsouzených však SARPO primárně nesouvisí.

Dochází díky SARPO k nějakým úsporám (administrativním, finančním), ať už na straně Vězeňské služby nebo na straně soudů?

SARPO není přímo spojeno s přemisťováním odsouzených a s rozhodováním soudů o přeřazování dosouzených do jiného typu věznice, případně o podmíněném propuštění. Nebylo primárně vyvinuto za účelem úspor a je především KVALITATIVNÍ změnou ve vztahu k odbornému posuzování odsouzených, k rizikovým oblastem a jejich zaměření v rámci výkonu trestu.
V krátkodobém horizontu (vytváření jednotlivých komplexních zpráv o odsouzených) je přibližně podobně administrativně a personálně náročné jako dřívější praxe. V dlouhodobém horizontu (z hlediska celé délky výkonu trestu, stejně jako u recidivistů) však předpokládáme, že vězeňské administrativě výrazně uleví a celý proces zefektivní.

Jak navazuje diferenciace odsouzených a redukce typů věznic na výstupy z nástroje SARPO?

SARPO není ekvivalentem ani podmínkou pro redukci typů věznic. Filosofie a mechanismus zařazování v případě změny vnější diferenciace jsou konstruovány zvláštní pracovní skupinou Generálního ředitelství Vězeňské služby jako samostatná tématika a přihlíží i k jiným faktorům a skutečnostem, než které SARPO identifikuje. Diferenciace rizik je však v souladu s připravovanými změnami v počtu typů věznic a odráží tak snahy o jednotný přístup k diferenciaci odsouzených. SARPO a redukce typů věznic jsou vzájemně se doplňujícími kameny ve stejné mozaice.

Nahrazuje nástroj SARPO dříve používané metody posuzování a / nebo diagnostické nástroje?

SARPO není diagnostickou metodou – psychologickou, pedagogickou ani jinou, nýbrž nástrojem určeným k hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených. V tomto smyslu není konkurencí k diagnostickým metodám ani psychologickým testům. Může však efektivně indikovat jejich aplikaci u takto vytypovaných odsouzených.

Stanou se věznice díky nástroji SARPO bezpečnějšími?

SARPO není nástrojem k vyhodnocení odsouzeného z hlediska vnitřní bezpečnosti ve věznici. Je však užitečnou pomůckou, neboť zavádí relativně nový úhel pohledu na odsouzeného skrze jeho kriminogenní rizika, a to NEZÁVISLE na vnitřních bezpečnostních rizicích. Jeho úspěšnost není dokonalá, avšak je vyšší než u dřívějšího způsobu hodnocení a v současné době není v České republice aplikována spolehlivější metoda hodnocení rizik odsouzených.

Nemáte obavy, že nástroj SARPO v souladu s technologickým a vědeckým pokrokem brzy morálně zastará?

Nástroj je nepřetržitě dále vyvíjen, podobně jako je tomu u jiných běžných výzkumných technik a softwarových projektů. Vývoj probíhá jednak formou více či méně pravidelných aktualizací týkajících se „povrchu“ elektronického programu, inspirovaných připomínkami kolegů z praxe, drobných chyb a podobně, které se týkají zejména uživatelského rozhraní mezi programem a hodnotitelem, terminologických nepřesností či úprav v automatizovaných výstupech. Druhá větev „technického“, spíše výzkumného vývoje představuje provedení velké validizační studie, která bude mít za cíl ověřit správnost výpočetního algoritmu a případný zásah do „střev“ nástroje.

Slouží SARPO jako podklad pro rozhodování soudů?

SARPO usnadňuje vytváření komplexních zpráv, jež slouží pro další zacházení s odsouzenými ve věznici. Nebylo primárně vyvinuto pro potřeby soudu. V budoucnu by však – čistě technicky vzato – skutečně mohlo sloužit i jako podklad zasílaný věznicí pro rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění. Tato myšlenka má logický základ, avšak předpokládá, že SARPO bude umět posoudit rizika odsouzeného jak bezprostředně po uvěznění, tak rovněž před případnou žádostí o podmíněné propuštění, a bude umět tato rizika mezi sebou porovnat. Technicky to znamená vyvinout, ověřit a implementovat dodatečný set zjišťovacích položek, které budou schopny tyto změny validním způsobem zachytit a interpretovat. To současná verze nástroje zatím nezahrnuje. Je to však jedna z možností, kam se může vývoj nástroje dále ubírat, stejně jako myšlenka revidovat u relevantních cílových skupin odsouzených míru kriminogenních rizik periodicky, např. jednou ročně, což může být užitečné třeba tam, kde je důležité sledovat pokrok v terapii. Především si však SARPO musí získat zájem a důvěru samotných soudů.

Dá se SARPO využít i ve výzkumu?

SARPO samozřejmě inspiruje k rozvoji penitenciárního výzkumu. Tím, že poskytuje měřitelná data v objemu, jenž nejen v České republice, ale i mnoha dalších zemích Evropy nemá srovnání, přímo vybízí ke zkoumání recidivy specifických cílových skupin, stejně jako výzkumu efektivity intervencí. Pomohl by tak zjistit, které intervence (části programu zacházení) jsou účinnější než jiné, anebo ve spojení s analýzou nákladů a zisků vytvořit optimální model(y) práce s odsouzenými, porovnávající výsledný efekt s množstvím prostředků vynaložených z veřejných zdrojů. To je ale zatím hudbou budoucnosti.