Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zahraniční spolupráce

Pracovníci zahraničních vztahů jsou součástí Oddělení vnějších vztahů, které spadá pod Kancelář generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. Jejich hlavní pracovní náplní je řešit veškeré záležitosti týkající se mezinárodního kontaktu. Konkrétně se jedná o organizování zahraničních služebních cest a příjezdů delegací ze zahraničí, tlumočení a překlady, mezinárodní korespondence a zpracovávání odpovědí mezinárodních dotazníků, žádostí o informace a přehledů týkajících se vězeňství. V neposlední řadě mají pracovníci zahraničních vztahů na starosti zpracování plánů a statistik zahraničních aktivit a archivaci všech dokumentů, které spadají do jeho kompetence.

Oddělení vnějších vztahů

Zahraniční vztahy VS ČR organizačně zabezpečují analytici mezinárodních vztahů, kteří spadají pod přímé řízení zástupce vrchního ředitele a vedoucího oddělení vnějších vztahů kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby ČR.

Analytici mezinárodních vztahů zajišťují servis pro generálního ředitele a vedení Vězeňské služby ČR v souvislosti se zahraničními výjezdy a příjezdy delegací, organizují mezinárodní akce a asistují při jejich zajišťování, zabezpečují překlady a tlumočení, spolupracují na tvorbě mezinárodních srovnávacích statistik, zpracovávají koncepce a analýzy mezinárodní spolupráce a archivují materiály týkající se mezinárodních vztahů.

Kontakty

vrchní komisař
mjr. Mgr. Tomáš Olšar
tel.: 244 024 437
e-mail: TOlsar@grvs.justice.cz

Mezinárodní spolupráce 2014

Nejvýznamnější události na mezinárodním poli v roce 2014

Informace o litevské vězeňské službě

Českou republiku minulý týden navštívila delegace generálního ředitelství litevské vězeňské služby.

Vyhodnocení činnosti referátu za rok 2010

Nejvýznamnější mezinárodní události roku 2010

Kulatý stůl středoevropských vězeňských služeb

Kulatý stůl generálních ředitelů středoevropských vězeňských systémů.

Rada Evropy a reforma evropského vězeňství

Úmluva o ochrane lidských práv a základních svobod (1950, CETS 005)

Dohody o spolupráci

Vězeňská služba ČR má uzavřeny rámcové dohody o bilaterální spolupráci s vězeňskými službami zemí V4 (Slovenská republika, Polská republika, Maďarská republika).

V souladu s rámcovými dohodami uzavřely některé organizační jednotky Vězeňské služby ČR dílčí dohody o spolupráci.